Do zadań Centrum należy:

1. Wspomaganie obsługi procesu dydaktycznego, w szczególności:

  • zabezpieczenie techniczne prawidłowej eksploatacji systemu zarządzania uczelnią,
  • zapewnienie prawidłowego działania stanowisk w laboratoriach komputerowych powierzonym Centrum,
  • pomoc w przeprowadzaniu egzaminów sesyjnych i kolokwiów w oparciu o dedykowany specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • współpraca z innymi jednostkami w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu informatycznego w salach wykładowych i ćwiczeniowych.
2. Administrowanie serwerami sieci komputerowej Uczelni, powierzonymi Centrum.

3. Administrowanie i obsługa systemu telekonferencyjnego.

4. Administrowanie systemem zarządzania treścią.

5. Zapewnienie pracownikom i studentom dostępu do poczty elektronicznej z uwzględnieniem finansowych, technicznych i organizacyjnych możliwości Uczelni.

6. Zapewnienie ciągłości dostępu do innych podstawowych usług sieci Internet z uwzględnieniem finansowych, technicznych i organizacyjnych możliwości Uczelni.

7.Wdrożenia oraz konserwacje sieci komputerowych Uczelni.

8. Konserwacja i serwis sprzętu informatycznego.

9. Prowadzenie Magazynu Specjalistycznego, w szczególności zapewniającego niezbędne materiały, akcesoria i części zamiennie wymagane dla prac serwisowych i związanych z konserwacją sieci.

10. Prowadzenie ewidencji uczelnianych i wydziałowych.

11. Obsługa licencji uczelnianych i wydziałowych.

12. Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w laboratoriach dydaktycznych (z wyłączeniem specjalistycznych laboratoriów katedralnych) oraz w powierzonym pracownikom Uczelni sprzęcie komputerowym.

13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obsługi i wykorzystania programowania aplikacyjnego.

14. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obsługi systemu zarządzania uczelnią.

15. Kompleksowa realizacja zakupów sprzętu informatycznego i programowania w zakresie określonym dla jednostki realizującej zamówienia publiczne.

16. Współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji informatycznych.

17. Przygotowanie analiz, planów, wniosków i raportów związanych z informatyzacją Uczelni.

18. Wdrażanie nowych technik i technologii informatycznych.

19. Obsługa procesów organizacyjno- administracyjnych Uczelni.

20. Wspomaganie obsługi procesu rekrutacji od strony technicznej i organizacyjnej.

21. Pomoc w obsłudze uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

22. Pomoc informatyczna w prowadzonych przez inne jednostki badaniach naukowych.

23. Świadczenie w ograniczonym zakresie usług dla użytkowników z zewnątrz.